Deim Pál az idei életmű­dí­jas (2007)

Deim Pál kapja a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak életmű­dí­ját ebben az évben. A mai napig aktí­van dol­gozó, Munkácsy-, Kiváló Művész– és Kossuth-díjas alkotó az életmű­díj tör­té­ne­té­ben már ötödik elis­me­rést fes­té­sze­té­nek minő­sége mel­lett min­de­ne­kelőtt isko­la­te­remtő mun­kás­sá­gá­val érde­melte ki.

Deim Pál festőmű­vész, szob­rász, gra­fi­kus kapja idén a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból min­den évben átadásra kerülő életmű­dí­jat. A mai napig aktí­van dol­gozó, Munkácsy-, Kiváló Művész– és Kossuth-díjas alkotó a Magyar Képzőmű­vé­szeti Főis­kola cím­ze­tes egye­temi tanára, 1991 óta a Magyar Művé­szeti Aka­dé­mia tagja. A min­den ízében szent­end­rei alkotó 1987-ben a város Pro Urbe díját is elnyerte.

Az elis­me­résről szólva Deim Pál elmondta: „Egy díj min­dig jó érzés, ez pedig külö­nö­sen kel­le­me­sen érin­tett, hiszen ez talán a leg­szak­ma­ibb mind közül, melye­ket kap­tam. Mos­ta­ná­ban fris­sebb, szí­ne­sebb, kevésbé sta­ti­kus, iro­dal­mi­a­sabb képek kerül­nek ki a kezem alól, de mint ahogy életmű­vem­ben, ebben sincs elő­ze­tes kon­cep­ció, nem azzal kez­dek dol­gozni, hogy most kife­je­zem ezt és ezt. Sok­kal inkább az ecset­tel gon­dol­ko­dom, egyik vonal a mási­kat követi, címet is akkor kap­nak a képeim, ha már elkészültek.”

Az Életmű­díj­ról Bráda Tibor, a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány kura­tó­ri­u­má­nak elnöke elmondta: „Az életmű­díj oda­íté­lé­sé­nek fel­té­te­lei hat éve, a kez­de­tektől nem vál­toz­tak. Amel­lett, hogy a jelölt­nek tel­jes, nagy, és kiemel­kedő életmű­vel kell ren­del­kez­nie, első­sor­ban isko­la­te­remtő mun­ká­ját érté­kel­jük, azt a több évti­ze­des erő­fe­szí­tést, melyet a művé­szeti tudás, az alko­tói isme­re­tek átadá­sá­ért tett. Ez így volt a korábbi díja­zot­tak­kal is, és ez alól Deim Pál sem kivétel.”

A művésszel (októ­ber 16.) este héttől a Képzőmű­vé­szeti Egye­tem Epres­kert­jé­ben Pataki Gábor művé­szet­tör­té­nész beszél­get mun­kás­sá­gá­ról, művé­szetről, kor­társ magyar fes­té­szetről. Az életmű­dí­jat hiva­ta­lo­san októ­ber 18-án, a Magyar Fes­té­szet Nap­já­nak égisze alatt immár hatod­szor meg­nyi­tásra kerülő Doye­nek című kiál­lí­tás alkal­má­val adja át Sch­ne­i­der Márta, az Okta­tási és Kul­tu­rá­lis Minisz­té­rium szakállamtitkára.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.