Saj­tó­köz­le­mény (2007)

Hat­van hely­szí­nen három­száz művész két­ezer alko­tá­sát mutat­ják be az idén a Magyar Fes­té­szet Napja alkal­má­ból ren­de­zendő prog­ram­so­ro­za­ton, ame­lyet kon­cert, moz­gás­szín­házi előa­dás és bog­rács­ban főzés is szí­ne­sít októ­ber 12. és 24. között — közöl­ték a szer­vezők szer­dán Budapesten.

Magyar Fes­té­szet Napja 2007

Indul az eddigi leg­na­gyobb hazai fes­té­szeti ünnep

Az idén októ­ber 12-től 24-ig tart az immá­ron hato­dik alka­lom­mal meg­ren­de­zésre kerülő Magyar Fes­té­szet Napja ese­mény­so­ro­zat. Ebben az évben 60 kiál­lí­tás várja a művé­szet­ked­velő­ket az orszá­gon belül és kívül, melye­ket alkal­man­ként kon­cer­tek, iro­dalmi műso­rok és moz­gás­szín­házi előa­dá­sok is kísérnek.

Hat­van hely­szí­nen több mint három­száz művész két­ezer alko­tá­sát mutatja be a hato­dik Magyar Fes­té­szet Napja fesz­ti­vál, amely októ­ber 12. és 24. között zaj­lik. Az ese­mény idei újdon­sága, hogy sok magyar festőt és alko­tást mutat be a szom­szé­dos orszá­gok­ban is: a kez­de­mé­nye­zés­hez szlo­vé­niai, szé­kely­földi és szlo­vá­kiai kiál­lí­tó­he­lyek is kap­cso­lód­tak. Ezek viszont-kiállítása az újbu­dai Hadik kiál­lító terem­ben is megnyílik.

Továbbra is hang­sú­lyo­sak a magyar­or­szági hely­szí­nek: tár­la­tok nyíl­nak a több tucat fővá­rosi kiál­lí­tó­he­lyen kívül Szol­no­kon, Sik­ló­son, Sze­ge­den, Sop­ron­ban, Keszt­he­lyen, Szent­end­rén, Sáros­pa­ta­kon, Jász­be­rény­ben, Mező­tú­ron, Dobo­gókőn, Hód­mező­vá­sár­he­lyen, Simon­tor­nyán és Pécsett is.

A ren­dez­vény­so­ro­zat láto­ga­tott­sága és kiál­lí­tó­i­nak száma évről évre nő − nyi­lat­kozta az ese­mény buda­pesti beha­ran­gozó saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Bráda Tibor, a Magyar Fes­té­szet Napja egyik ala­pí­tója. A festőmű­vész hoz­zá­tette, a ren­dez­vény célja évek óta vál­to­zat­lan: a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és egye­di­sé­géből adódó érték elis­mer­te­tése, a kor­társ magyar festők és alko­tá­sai iránti közön­ség­sze­re­tet kivívása.

A kiál­lí­tá­sok nép­szerű­sí­tése érde­ké­ben a Magyar Fes­té­szet Napja prog­ram­jait kon­cer­tek, iro­dalmi műso­rok és moz­gás­szín­házi előa­dá­sok is szí­ne­sí­tik. Pél­dául a XI. kerü­leti Bar­tók Béla úton (a Gel­lért tértől a Kosz­to­lá­nyi térig) lévő üzle­tek kira­ka­ta­i­ban utcai tár­la­tot ter­vez­nek a szer­vezők zenés vidám meg­nyi­tó­val, „Kira­kat Galé­ria” címmel.

A közön­ség­nek érez­nie kell, hogy a festők is, miként a színmű­vé­szet, az iro­da­lom és a zene művelői akár gyö­nyör­köd­tetni, akár elgon­dol­kod­tatni vágy­nak, min­den­kép­pen sze­ret­nék a vizu­a­li­tás nyelvi aka­dá­lyo­kat nem ismerő élmé­nyé­vel meg­aján­dé­kozni az embe­re­ket – mondta Bayer Ilona, a ren­dez­vény­so­ro­zat háziasszonya.

A Magyar Fes­té­szet Napja köz­ponti ren­dez­vé­nye a koráb­bi­ak­kal ellen­tét­ben nem a fővá­ros­ban, hanem Sze­ge­den, az újjá­szü­le­tett REÖK Palo­tá­ban lesz. Buda­pest kiemelt hely­szí­nei az előbb emlí­tet­te­ken kívül a Szt. Ist­ván Bazi­lika, az Olof Palme Ház, a Budai Fonó és Zene­ház, a Nem­zeti Galé­ria (Vaszary emlék­ki­ál­lí­tás), a Képzőmű­vé­szeti Egye­tem, a Hamil­ton Galé­ria és a Gozsdu Udvar. A saj­tó­tá­jé­koz­tató hely­szí­nén, a Magyar Keres­ke­delmi és Ven­dég­lá­tó­ipari Múze­um­ban októ­ber 18-án, csü­tör­tö­kön cso­por­tos kiál­lí­tás­sal („Csend­élet ma” cím­mel) várja ven­dé­geit a Magyar Fes­té­szet Napja rendezősége.

A ren­dez­vény­so­ro­zat tel­jes prog­ramja és további infor­má­ció a www.festeszetnapja.hu web­ol­da­lon található.

2007. októ­ber 3.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.