Magyar Festészet Napja

Mit jelent a Magyar Festészet Napja? Vegyük sorba a fogalmakat. Minden ellentétes véleménnyel szemben a festészet — mint művészeti műfaj, kategória — él és virul, mert mögötte az ember ősidők óta tartó képalkotási igénye áll. És ha van magyar nyelv és kultúra, akkor léteznie kell kortárs magyar festészetnek is. A jellemzőiről, irányáról és az egyetemes festészetben betöltött szerepéről kell és érdemes beszélnünk. És mi lenne alkalmasabb arra, hogy évről-évre a figyelmünk fókuszába ezt a fontos kérdést állítsuk, mint egy rendezvénysorozat, melynek a középpontjában október 18-a, Szent Lukácsnak, a hagyomány szerint a festők védőszentjének a napja áll. Egy rendezvénysorozat, melyhez az ország és a Kárpát-medence művészeti közélete csatlakozik évről-évre immár tizenhetedik alkalommal. Ünnepeljük együtt tehát azt, hogy van festészet, van magyar festészet, van jó magyar festészet, ami mögött kiváló művészek állnak és, hogy mindez összeköt, és nem elválaszt minket egymástól. Ünnepeljük együtt a Magyar Festészet Napját!

Csatlakozás

Tisz­telt Galé­ria­ve­ze­tő! Fel­kér­jük, hogy intéz­mé­nyé­vel csat­la­koz­zon a Magyar Fes­té­szet Nap­ja ren­dez­vény­so­ro­zat­hoz. Az ala­pít­vá­nyunk által szer­ve­zett, kiemelt prog­ra­mok 2018. októ­ber havá­ban kerül­nek meg­ren­de­zésre. Fes­té­szeti kiál­lí­tá­suk kezdőd­het októ­ber ele­jén, illet­ve záród­hat novem­ber köze­pén, végén. Magyar Fes­té­szet Nap­ja Ala­pít­vány szán­déka, hogy erő­sítse a köz­tu­dat­ban a magyar fes­té­szet össze­tar­to­zá­sát, a fest­mé­nyek művé­szeti szín­vo­na­lá­ból és…

Continue Reading

Élő magyar festészet - Kurátorok

Kiemelt bejegyzések

 • Kiemelt helyszín — Újbuda

  ÚJBUDA A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA BÖLCSŐJE

  2002 óta min­den évben egész napos ren­dez­vény­so­ro­zat­tal ünnep­li Újbu­da a magyar fes­té­sze­tet. Kiál­lí­tá­sok, szim­pó­zi­u­mok, galé­ria séták,  nyi­tott műte­rem, koszo­rú­zá­sok, meg­em­lé­ke­zé­sek 2018. októ­ber 19-én a kerü­let­ben.

 • Kiemelt helyszín — Eger

  ÉLŐ MAGYAR FESTÉSZET A KEPES INTÉZETBEN

  A Magyar Fes­té­szet Nap­ja kiemelt hely­szí­ne­ként Eger meg­nyit­ja kiál­lí­tó­he­lye­it a magyar fes­té­szet szá­má­ra: a Kepes Inté­zet, a Temp­lom Galé­ria és magán galé­ri­ák vár­ják 2018. októ­ber 13-án a fes­té­szet rajon­gó­it.

 • Kiemelt helyszín — Szolnok

  A KÉPZŐMŰVÉSZET ÜNNEPE

  2018. októ­ber 20-án a Szol­no­ki Művész­te­lep szer­ve­zé­sé­ben meg­ren­de­zés­re kerü­lő, egész napos prog­ram­so­ro­zat kere­té­ben hét kiál­lí­tás nyí­lik, köz­te az ese­mé­nyek gerin­cét adó Szol­no­ki Kép­ző­mű­vé­sze­ti Tár­sa­ság éves kiál­lí­tá­sa.